З нагоди святкування 25 листопада Дня боротьби проти ґендерного насильства Фонд «JUNTOS POR LA VIDA», м.Валенсія, Іспанія, разом із БО «Фундацією Добрих Справ», м.Ірпінь, Україна, визнаючи соціальні проблеми, що існують в Україні, оголошують фотоконкурс.

Мета фотоконкурсу є привернення уваги суспільства та підвищення громадянської обізнаності до соціальних проблем, а також розвиток громадянського суспільства, перш за все через виховання у молоді більш толерантного та шанобливого ставлення до жінок відповідно до Конвенції про права людини та Цілей сталого розвитку.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Учасники:

У конкурсі можуть брати участь особи віком від 18 років, громадяни України, якщо їх твори будуть відповідати наступним вимогам:

2.- Характеристика творів

Роботи повинні відповідати наступним характеристикам та умовам:

2.1.- Тема: вільна, пов’язана з гендерним насильством. Особливо будуть враховуватися ті фотографії, які оригінально і творчо відображають такі людські цінності як спілкування, розуміння, ніжність, ненасильство та любов. Важливо, щоб зображення не порушували жодної етичної норми.

2.2.- Формат: всі фотографії повинні надсилатися у форматі JPG з максимальною роздільною здатністю та максимальною якістю. Кожен учасник може надіслати максимум 3 фотографії.

Кожна фотографія повинна супроводжуватися описом із зазначенням назви (якщо така є), ім’ям та прізвищем автора, місцем проживання, контактним телефоном та адресою електронної пошти.

Це повинні бути раніше непубліковані фото, які не були нагороджені, а також ті, які не були надані видавництву для друку.

Організатори забезпечують належне зберігання отриманих робіт, але не беруть на себе відповідальність за втрату, пошкодження або крадіжку, а також будь-який інцидент, який може виникнути під час транспортування, прийому, зберігання, можливої виставки або повернення.

3.- Терміни та форма подання

Роботи приймаються на конкурсний розгляд до 25 лютого 2019 року за електронною адресою proyectos@juntosporlavida.org.

4.- Нагороди

4.1. Журі: фотографії будуть відбиратися в два етапи. Загальне голосування буде здійснюватися через соціальні мережі (Instagram і Facebook), для яких буде створено хеш-тег, який допоможе розповсюдити цю кампанію. Професійне журі буде складатися з професіоналів в області цієї соціальної сфери та професіональних фотографів. Члени журі будуть оголошені пізніше на веб-сайті www.juntosporlavida.org

4.2.- будуть призначені 3 премії у розмірі – € 200, € 100 та € 50 відповідно.

4.3.- вручення премій: за рішенням журі, відбудеться на святі, дата та місце якого будуть оголошені пізніше.

5. Критерії оцінки

– оригінальність самого фото та його зміст.

– Технічна якість зображення з фотографічної та художньої точки зору.

– Соціальний вплив. Можливість виразити почуття та їх відповідність критеріям конкурсу

– Повага до етичного кодексу та захисту прав людини у всіх відношеннях.

6.- Виставка

Фотографії, обрані журі, братимуть участь у виставці, яка буде експонуватися як в Україні, так і в Іспанії, будучи одним із інструментів для усвідомлення викорінення гендерного насильства та може бути використана будь-якою організацією-засновником конкурсу

7.- Права

7.1.- Автори беруть на себе відповідальність за авторство та оригінальність творів, які вони надсилають. Відповідно до положень Закону про інтелектуальну власність, автори зображень, як у випадку переможців, так і інших учасників, що надіслали фото, без нанесення шкоди моральним правам, передають Фонду Juntos por la Vida, в неексклюзивній формі всі майнові права на використання зображень, необхідних для просування та суспільного розповсюдження інформації, завжди без отримання прибутку та з посиланням на автора, для проведення виставок або як доповнення до заходів з метою поширення на національному та міжнародному рівнях робот цього Фонду або його партнера в Україні – Фундації Добрих Справ.

7.2.- Організація припускає, що фотограф має авторизацію та / або дозвіл людей, які зображені у представлених роботах, в будь якому випадку автор несе всю відповідальність за право на конфіденційність.

8.- ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Участь у цьому конкурсі передбачає загальне прийняття основних умов і згоду з рішенням журі. Невиконання правил конкурсу, таких як приховування даних, порушення або маніпуляція, може бути причиною виключення з конкурсу та, в свою чергу, повернення призів. Організаційний комітет уповноважений вирішувати будь-які випадки, не передбачені цими правилами. Прийняті рішення в цьому випадку не підлягають обговорюванню

I CONCURSO FOTOGRAFÍA POR LOS DDHH Contra la Violencia de Género en Ucrania

Con motivo de la celebración del 25 de Noviembre, el Día contra la Violencia de Género, la Fundación Juntos por la Vida de España, junto con la Fundación por las Buenas Acciones de Ucrania, conscientes de la problemática social que existe en Ucrania,convocan un concurso de fotografía con el fin de promover la sensibilización,el conocimiento civil de la problemática social y el fomento en la sociedad civil, sobre todo en la juventud, de actitudes más tolerantes,respetuosas y acordes con la convención de los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

BASES

1.- Participantes:

Podrán participar en esta convocatoria todas aquellas personas mayores de 18 años, de nacionalidad ucraniana, siempre que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:

2.- Características de las obras

Las obras deberán reunir las siguientes características y condiciones: 2.1.- Temática: libre relacionada con la Violencia de Género. Se valorará muy especialmente aquellas fotografías que reflejen valores como la comunicación, el entendimiento, la ternura, la no violencia y el amor, de una forma original y creativa. Es fundamental las imágenes no vulneren ningún código ético.

2.2.- Formato: Todas las fotografías se enviarán en formato JPG, con máxims resolución y máxima calidad. Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías. Cada fotografía se presentará con una ficha técnica donde aparezca el título (si lo hubiese), nombre y apellidos del autor, lugar de residencia, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico.

Serán obras inéditas, no premiadas anteriormente ni sujetas a compromiso alguno de edición.

Los organizadores velarán por el cuidado de las obras recibidas pero declinan cualquier responsabilidad por pérdidas, daños o robos, así como cualquier incidente que se pueda producir durante su transporte, recepción, custodia, posible exhibición o devolución.

3.- Plazo y modo de presentación:

Las obras se presentarán con fecha máxima el 25 de febrero de 2019 en la dirección de correo electrónico proyectos@juntosporlavida.org

4.- Premios

4.1.- Jurados: Las fotografías serán seleccionadas en dos etapas. El jurado popular votará a través de las redes sociales (Instagram y Facebook), para lo que se establecerá un hashtag que ayudará a difundir la campaña. El jurado profesional estará compuesto por profesionales de la acción social y de la fotografía. Sus componentes se desvelarán más adelante en la página web de www.juntosporlavida.org

4.2.- Se concederán 3 premios económicos por valor de 200€, 100€ y 50€ respectivamente.

4.3.- Entrega de premios: La entrega de premios, previa resolución del jurado, tendrá lugar en un acto, cuya fecha y lugar se anunciarán oportunamente.

5.- Criterios de valoración

– Originalidad en la imagen y en el mensaje.

– Calidad técnica de la imagen desde el punto de vista fotográfico y artístico.

– Impacto social. Capacidad de sensibilización y de generar compromiso.

– Respeto por el código ético y por la defensa de los derechos humanos en todos los sentidos.

6.- Exposición

Las fotografías seleccionadas por el jurado participarán en una exposición que se itinerarátanto en Ucrania como en España,siendo una de las herramientas de sensibilización para la erradicación de la violencia de género y pudiéndose utilizar por cualquiera de las organizaciones organizadoras .

7.- Derechos:

7.1.- Los autores asumen la responsabilidad en cuanto a la autoría y originalidad de las imágenes que envíen. De conformidad con lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual, los autores de las imágenes, tanto en el caso de las premiadas como de las demás enviadas, sin perjuicio de los derechos morales que les corresponden, ceden a la Fundación Juntos por la Vida,de forma no exclusiva todos los derechos patrimoniales de explotación de las imágenes necesarios para la promoción y divulgación institucional, siempre sin ánimo de lucro y citando al autor, para la realización de exposiciones o como complemento a acciones de divulgación, con el fin de difundir a nivel nacional e internacional la labor de esta entidad o su contraparte en Ucrania Fundación por las Buenas Acciones.

7.2.- La organización presupone que el fotógrafo tiene la autorización y/o permiso de las personas que aparecen en los trabajos presentados, recayendo sobre el autor toda responsabilidad relacionada con el derecho a la intimidad.

8.- Consideraciones generales:

La participación en este concurso supone la total aceptación de estas bases y la conformidad con las decisiones del Jurado. El incumplimiento de las bases del concurso, así como la ocultación de datos, su alteración o manipulación, podrá ser causa de desestimación y, en su caso, de reintegro de los premios. El comité organizador queda facultado para resolver cualquier contingencia no prevista en estas Bases. Las decisiones que se tomen en este sentido serán inapelables.